3.01. Play Gaelic (1978 Neptune Records)

3.1.01. Duisg mo Run – Wake Up My Love
3.1.02. Sguaban Arbhair - The Sheaves Of Corn
3.1.03. Tillidh – I Will Return
3.1.04. Criogal Cridhe - Beloved Gregor
3.1.05. Nach neonach neisd a tha e - Isn´t It Strange No
3.1.06. Sunndach - Joyous
3.1.07. Air an Traigh – On The Strand
3.1.08. De ni mi and Puirt – What Will I Do And Tunes
3.1.09. An Ros – The Rose
3.1.10. Ceol an Dannsa
3.1.11. Chi mi'n Geamhradh – I See The Winter
3.1.12. Cum 'ur n'aire – Keep In Mind


3.1.1. Duisg mo Run Wake Up My Love
Duisg mo run is tuiginn leam
Tog do shùilean fada bhuat
Air trean a Bhail'loch, cur am baile ri d'chùl
Is leanaidh sinn a'gheallaich.
A'seasamh air an rathad dol tuath
Do'n Eilean Sgiathanach air cuairt
Chi sinn oidhche air rathad a'Chaoil
'S na Cuillthionn anns a'mhadainn.
Cum a mach do shuil is eisd
Airson cuibhlean luath an laraidh eisg
'S theid sinn le ur n-òrdag na'r uine fhein
Nas fhaisge air an eilean.
Tha'n t-àm seo bliadhna neisd air tighinn
Bhith 'r ais 's an fhraoich a rithis 'se mo
mhiann
Teas an fheasgair air mo dhruim
Is Sgurr a'Mhadaidh Ruadh 'nam
choinneamh
Wake up my love, let's go
Look towards a horizon
On a train to Balloch, leave the city behind
Let us follow the moon
Standing on the north road
Trying to make it to the Isle of Skye
We will see night fall on the road to Kyle
And the Cuillin in the morning
Keep your eyes open and listen
For the speedy wheels of the fish lorries
In our own time we will hitch-hike
Ever nearer to the island
This time of year has now, arrived
Being back on the moor again, is my desire
The afternoon heat falling on my back
And the Hill of The Red Fox in front of me

3.1.2. Sguaban Arbhair The Sheaves Of Corn
Bha mi raoir a' siubhal drathair
'S thainig dealbh do mo laimh
Dealbh mo sheannmh'air is mo shean'air
'S balach og na shuidh' ri'n taobh
'S iad ag obair aig na sguaban arbhair
Shuidh mi g'an coimhead fad' na h-oidhch'
Thainig cianalas na m'chridhe
'S thainig cuideam na mo laimh
Uair eile gu bhith dhachaidh
Uair eile gu bhith beo
Ruith mu'n cuairt na sguaban arbhair
Uair eile gu bhith og
Cha'n e aois a tha mi sabaid
Cha'n e mo bheatha nach eil slan
'S e bhith fuireach ann a' saoghal maide
Le chuid daoin' nach tuig mo chainnt
Dh'fhalbh mo sheannmh'air 's mo shean'air
Thuit na sguaban arbhair sios
Dh'fhalbh mi gu saobhal eile
'S dh'fhalbh a' Ghaidhlig bho mo bheul
(Chorus)
Last night I was looking through a drawer
I came across a photograph
It was a photograph of my grandfather and grandmother
With a small boy by their side
They were working, making sheaves of corn
I sat looking into that photograph all night
A longing came into my heart
And a heaviness bore down upon me
It is not the ageing process that I am resisting
It is not that my life is unfulfilled
It is to realise that I am living in a wooden world
With people that can not understand my language
My grandfather and my grandmother have long gone
The sheaves of corn have fallen down
I have departed to another world
And Gaelic had disappeared from my mouth
Once more to be home
Once more to be alive
Running around the sheaves of corn
Once more to be young

3.1.3. Tillidh I Will Return
Tha samhradh bliadhna eile air tighinn
Ach cha thog mo ghrian an aird
Mo chasan trom 's iad 'g iarraidh dhachaidh
'S m'inntinn dol mu'n cuairt
Tha mi falainn, tha mi og
Ach lag 's mi bathadh gun do ph phog
Cha chaidil mi gun till mi do mo ghraidh
Tillidh mi dhachaidh, tillidh mi dhachaidh
Cha chaidil mi gun till mi do mo ghraidh
Bho am gu am bi mise a'coiseachd
N'am ongrachd sios an t-sraid
Mi smuaineachadh air abhainn fhada
Tha laighe fad' bhon rathad
Si gu bhi lan le bric a' snamh
'S tachaisg dian na mo laimh
Cha chaidil mi gun till mi do mo ghraidh.
Nuair a thuiteas oidhche orm
'Se am is miosa a tha'nn
Mise laighe na'm mo leabaidh
'S thusa 'nam mo cheann
Cha bhiodh an samhradh cheart cho doirbh
'S tu 'nad shineadh ri mo thaobh
Cha chaidil mi gun till mi do mo ghraidh.
The summer of another year has come
But my sun will not rise
My feet are tired, longing for home
My mind is wandering
I am healthy, I am young
But weakened and drowning without your kiss
I will not sleep until I return
From time to time I go walking
By myself down the street
And I am thinking about the long river
That lies far from the main road
Full to the brim with lively trout
And there is a keen itch in my hands
I will not sleep until I return
When night falls
It is the worst time of all
I am lying in my bed
You on my mind
The summer would not be as difficult
With you lying beside me
I will not sleep until I return
I will return
I will return
I will not sleep until I return

3.1.4. Criogal Cridhe Beloved Gregor
'S iomadh oihche fhliuch is thioram
Side nan seachd sian
Gheibheadh Griogal dhomh-sa creagan
Ris an gabhainn dion
Eudail mhòir a shluaigh an Domhain
Dhòirt iad d'fhuil an dè,
'S chuir iad do cheann air stob daraich,
Tacan beag bho d'chrè
Obhan obhan obhan iri
Obhan iri o
Obhan obhan obhan iri
'S mor mo mhulad 's mor
B' annsa bhi le Griogal cridhe,
Teàrnadh chruidh le gleann,
Na le Baran Mòr na Dalach,
Sioda geal mu m' cheann.
Obhan obhan obhan iri
Obhan iri o
Obhan obhan obhan iri
'S mor mo mhulad 's mor
Nuair bhios mnathan òg a' bhaile
Nochd 'nan cadal sèimh,
'S ann bhios mise air bruaich do lice,
Bualadh mo dhà làimh.
Obhan obhan obhan iri
Obhan iri o
Obhan obhan obhan iri
'S mor mo mhulad 's mor
Many a night both wet and dry
Weather of the seven elements
Gregor would find for me a rocky shelter
Where I would take refuge.
Great darling from the "Domhainn" folk
They let your blood yesterday
And they put your head on an oaken stake
Near where your body lay.
Obhan, Obhan, Obhan iri
Obhan iri O!
Obhan Obhan Obhan iri,
Great is my sorrow, great.
I would be glad to be with dear Gregor
Guarding cattle in the glen
Instead of with the big Baron "Dalach"
White silk around my head.
Obhan, Obhan, Obhan iri
Obhan iri O!
Obhan Obhan Obhan iri,
Great is my sorrow, great.
While the young wives of the town
Serenely sleep tonight
I will be at the edge of your gravestone
Beating my two hands.
Obhan, Obhan, Obhan iri
Obhan iri O!
Obhan Obhan Obhan iri,
Great is my sorrow, great.

3.1.5. Nach neonach neisd a tha e Isn´t It Strange No
Nach neonach neisd a tha e a bhi seòladh air ais a rithis
Cha bhi thusa mar a b'abhaist nam choinneamh air a chidhe
'S cha d'fhiach an teine oidhche gun do chòmhradh 's do ghair
Chan fhaic mi thu a rithis.
Ged tha an là cho buaidheach, 's ged tha an t-àite cho breagha
'S ged tha a'ghrian a'deàrrsadh, 's ged tha a'mhuir cho ciuin
'S ged tha mi mar an fhaoileag, cho sona 's cho saor
Chan fhaic mi thu a rithis.
Atharrachaidh an t-saoghal mar a dh'atharraicheas an t-sìde
Aon là tha a'ghlainne 'g eirigh 's an ath là tha i sios
Chunnaic mi an t-uisge 's chunnaic mi a'ghrian
Ach chan fhaic sinn do leithid a rithis.
Isn't it strange now
Sailing back here again
You will not be here as usual
Meeting me on the pier
Of what worth the night fire
Without your conversation and laughter
I'll not see you again
Although the day is beautiful
And although the place is at it's best
Although the sun is shining
Although the seas are calm
And although I am like the seagull
Carefree and unconcerned
I'll not see you again
The world will change
Just like the weather
One day the barometer is rising
The next day it is falling
And I have seen the rain
And I have seen the sun
But we'll never see the like of you again

3.1.6. Sunndach Joyous
Bho m'uinneag trath
Beinn Ianabhaig ag eiridh suas
A'ghrian air a chul
Cuir or air a’bhagh
Madainn blath
Dealbh beo
Tha a Chuilthionn gun cheo
'S chaneil sgo air m'aire
Mi coiseachd moch trath
Na bataichean 's a Chamus Ban
Ceo teas anns a' fhraoich
Air an t-eilean uaine
Tha ghrian a sineadh sios
Air sraidean Phortrigh
'S ged tha mi cho sunndach
B'fhearr gun robh mi fuireach
From my window early
Ben Ianabhaig is rising up
The sun behind it
Putting gold on the bay
Warm morning
Living picture
The Cuillins without mist
And there is not a cloud on my mind
I'm walking early
The boats and the Camus Ban
Warm mist in the heather
On the green island
The sun is shinning down
On the streets of Portree
And although I am so joyous
I would prefer I had remained

3.1.7. Air an Traigh On The Strand
'S b'fheàrr gun robh mi 'r ais a rithis
Coiseachd cas ruisgte air an traigh
le mo dha laimh 'na mo phòcaid
's ri mo thaobh, Anna mo ghràidh
Bha sinn òg is bha sinn spòrsal
Cluichd le sòlas is le gair
Air a'mhonadh 's air an locha
'S measg an arbhair as a'bhathaich
'S nuair a thig e gu am feasgair
'G iarraidh crodh shuas air a'bheinn
'S dheanamh dhachaidh air 'ur socair
Togail orain 's togail ruinn
Bhiodh sinn sgith nuair nochdadh oidhche
'G ol bainne fuar taobh teine blàth
'S bhiodh sinn granail dol dhan leabaidh
Ach am màrach 'g eirigh tràth
I wish that I was back there again
Walking barefoot on the strand
My two hands in my pockets
And you by my side, Anne my love
We were young and full of joy
Playing with contentment and laughter
On the moor, on the loch
And amongst the corn in the barn
When it came to the late afternoon
Bringing the cattle in from the hill
Lingering on our way back home
Singing songs
We were tired when night fell
Drinking cold milk beside the warm fire
With no desire for sleep
And rising early the next morning

3.1.8. De ni mi and Puirt What Will I Do And Tunes
Dè nì mi ma chaill mi 'n t-each
Ma chaill mi 'n t-each, horo mo chreach
Dè nì mi ma chaill mi 'n t-each
An t-each a thug mi a Bhallaidh
Dè nì mi ma chaill mi 'n t-each
A chionn gun robh a sheòrsa math
Dè nì mi ma chaill mi 'n t-each
'S nach fhaigh mi fear 'n aite
Thug mi dh' Ard-a-Mhorain thu
Gu fiar airson do thoileachadh
'S ann thòisich thu ri conas rium
Nach toir thu dhomh buntàta
Thug mi do'n a fèille thu
'S a choin cha d'fhuair mi eisdeachd ort
'S ann thoisich iad ri Beurla rium
'S nach tuiginn fhein ach Gàidhlig
What will I do if I lose the horse
If I lose the horse, horo, my goodness
What will I do if I lose the horse
The horse that I brought to Ballaidh
What will I do if I lose the horse
Because he was a good one
What will I do if I lose the horse
And don't find one in his place
I brought you to Ard-a-Morain
For your pleasure
Then you started to quarrel with me
That you didn't bring me potatoes
I took you to the (horse) fair (to sell you)
Because I couldn't get you to listen
Then they started speaking English to me
And I understood only Gaelic

3.1.9. An Ros The Rose
Ged 's breagha an ròs le dhuilleagan sioda
Faile cho cubhraidh, cubhraidh bho chridh
Na buain e ri'd mhairean oir ni e do mhealladh
Tha dubhan geur puinnsein, geur puinnsein fo sgeith.
Chreid mi na briathran, a h-uile ni riamh dheth
Gur breagha 's gur cubhraidh, cubhraidh am blàth
Bhuain mi am flùran, mar Adhamh an ùbhlan
'S leonadh mo chridhe, mo chridhe gu bràth.
Tha mi nis a crionadh is m'inntinn air phianadh
'S mo shuilean a sior, sior shileadh dheur
'S ged 's tric rinn mi gaire, tha sin nis air an fhaire
'S mo chridhe briste bruite, briste bruite gu leur.
Ged 's breagha an ròs le dhuilleagan
sioda Faile cho cubhraidh, cubhraidh bho chridh
Na buain e ri'd mhairean oir ni e do mhealladh
Tha dubhan geur puinnsein, geur
puinnsein fo sgeith.
Although the rose is beautiful with leaves like silk
With an enticing aroma, enticing from its heart
Don't ever pick it, or it will deceive you
For there are bitter, poisonous barbs beneath the surface
I believed every word, every single word
So plausible and completely beguiling
I plucked the flower as Adam plucked the apple
And my heart has been wounded, wounded completely
I am now withering, my mind tormented
My eyes continuously shedding tears
Although I have often laughed, we are now watchful
And my heart has been completely broken

3.1.10. Ceol an Dannsa

Instrumental

3.1.11. Chi mi'n Geamhradh I See The Winter
Chi mi'n geamhradh 'as a' ghaoith
Chaneil an sheachd' fada bhuainn
Sgothan dorch' 's na craobhan ruisgt
Tha an oidhche nochd fuar
Shaoilean fhein gur ann an de
Bha teas an t-samhraidh 'gar leaghadh
Fad an fheasgair air an Dun
'S tu laighe leisg ri mo thaobh
'S tu laighe leisg ri mo thaobh
'S iomadh oidch' a rinn sinn suiridhe
'S iomadh oidhch' a rinn sinn gair
'S ionadh oidhch' a bhithinn a'smuaintinn
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
Chan fhan a' ghrian fad na bliadhna
Cha sheas an uair mar a tha i
Dh'fhalbh thusa gu'n a'cheo
'S dh'fhag thu mi le mo geamhradh
'S iomadh oidch' a rinn sinn suiridhe
'S iomadh oidhch' a rinn sinn gair
'S ionadh oidhch' a bhithinn a'smuaintinn
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
I see the winter in the wind
The snow is not far from us
Dark clouds and the trees losing leaf
The night is cold
So often it feels that it was only yesterday
The summer heat melted us
All evening long out on the Dun
And you lying lazy by my side
Many nights we loved
Many nights we laughed
Many times I thought
That you would have stayed forever
But the sun never shines all year
Time will not stay as it once was
You left for the city
Leaving me to my winter
Many nights we loved
Many nights we laughed
Many times I thought
That you would have stayed forever
That you would have stayed forever
That you would have stayed forever
That you would have stayed forever

3.1.12. Cum 'ur n'aire Keep In Mind
Tha na gèoidh ag éirigh bho'n a mhàchair
Tha na h-ùain a ruith 's leum air cùl na h-àchadh
'S tha thusa nisd na d' chàll 's bhàile
Ach na fàirich gu brath nad' ònar ann
Tha na soluis oidhch' nisd nad' choinneamh
'S tha a ghèalach 'nisd gach dàth 's gach sèorsa
Ach na coimhead ach le aon sùil oirre
'S mu fag iad mealltach dàll thu
Cum ur cum ur cum ur 'naire
Air an iar 's air an ait' a dh'fhàg sibh
'S cumhnich cuimhnich gu robh agaibh
Dualchas àraid agus luachmhòr ann.
(Chorus)
The geese are rising from the machair
The lambs are running and jumping at the back of the fields
And you are now lost in the city
But never feel alone there
The lights are now behind you
Your moon is now many types and colours
But look at them with one eye only
They can deceive you to blindness.
Keep, keep, keep your attention
On the west and on the place that you left behind
Remember, remember that you experienced
A unique culture of great worth
(Chorus)