3.13. The Gaelic Collection (1998 Ridge Records)

3.13.1. Siol Ghoraidh - The Geneology Of Goraidh
3.13.2. Na H-Uain A's t-Earrach - The Lambs in Springtime
3.13.3. 'Ic lain 'Ic Sheumais
3.13.4. Mairi
3.13.5. Fichead Bliadhna – Twenty Years
3.13.6. Tir An Airm – Land Of The Army
3.13.7. Abhainn An t-Sluiagh – The Crowded River
3.13.8. Chi Mi'n Tir – I See The Land
3.13.9. Cnoc Na Feille - The Hill at the Market Stance
3.13.10. Air A'Chuan – On The Open Seas
3.13.11. An Ataireachd Ard – The High Surge
3.13.12. Foghar Nan Eilein 78 – Island Autumn
3.13.13. Ribhinn O – O Girl
3.13.14. Fog Aon Oidhche Earraich – A Kiss One Spring Evening
3.13.15. An Ubhal As Airde – The Highest Apple
3.13.16. Sraidean Na Roinn-Eorpa – Streets Of Europe
3.13.17. Alba - Scotland
3.13.18. Fuaim A'Bhlair
3.13.19. Cearcal A Chuain – The Oceans Circle
3.13.20. An Cuibhle Mor – The Big Wheel
3.13.21. Tir A'Mhurain – Land Of Maram Grass
3.13.22. An T-Lasgair – The Fisherman
3.13.23. An Toll Dubh – The Dungeon
3.13.24. Ard - High
3.13.25. Thairis Air A'Ghleann – Beyond The Valley
3.13.26. Meadhan Oidhche Air An Acairseid - Midnight On The Anchorage
3.13.27. Cum 'Ur N'aire – Keep In Mind
3.13.28. Chi Mi'n Geamhradh – I See The Winter

 

3.13.1. Siol Ghoraidh The Geneology Of Goraidh
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhein
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhein
Ochd deug seisreach
Air raontainn Aird a' Mhorrain
Na fir a' treabhadh
An la a thainig na Sleitich
Siol Ghoraidh
Mac Ruairidh
Clann Raghnaill
Clann Dhomhaill
Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh 'Uibhist
'S mi beo an drasd
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhein
Dubh dath na fala
A dhoirt 'na tuil gu talamh
Saighead claidheamh
Tro chairdeas corp an Udail
Siol Ghoraidh
Mac Ruairidh
Clann Raghnaill
Clann Dhomhaill
Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh 'Uibhist
'S mi beo an drasd
(Chorus)
(Chorus)
Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh 'Uibhist
'S mi beo an drasd
Eighteen teams of horses
On the field of Aird a Mhorrain
the young men were ploughing
On the day the Sleat people came
The geneology of Goraidh
The sons of Ruairi
The sons of Ranald
The children of Donald
The children of my own family
Generation to generation
From one name to another
My time is now
To walk this corner of Uist
Black was the colour of the blood
That flowed like a flood to the land
The arrow, the long sword
Through the generosity of the Udal people
The geneology of Goraidh
The sons of Ruairi
The sons of Ranald
The children of Donald
The children of my own family
(Chorus)
(Chorus)

3.13.2. Na H-Uain A's t-Earrach The Lambs in Springtime
'S iomadh la a rinn sinn suidhe
Rinn sinn suidhe 's ghabh sinn smuaint
De math bhi suidhe fas nas aosd
'S laithean earraich a falbh bhuainn
Chur sinn ar canan na'r cridhe
Fhuair sinn aron's rinn sinn seinn
Thoir dhuinn lamh comhnaidh 'seinnibh co'rinn
'S leith cheile togaidh sinne fonn
Og tha sinn og
Og na ar cridhe
Beatha na'r coinneamh
Coineal na'r laimh
'S an again tha neart
Is an again tha 'n corrum
Nar cridhe gu brath
Tha sinn og og
Tha sibh mar na h-uain a's t-earrach
Suibhal 's a leam, tapaidh saor
Ach an fhacabh sibh na caoraich aosd'
Ni aon dhuibh gluasad's leanaidh 'n cor
Nuair bhios na bliadhnaichean 'dol bhuabh
Lathan deirdh lathan dorch
Cum do choneil an ard is laighste
'S coisich an saoghal le cridhe og
Og tha sinn og
Og na ar cridhe
Beatha na'r coinneamh
Coineal na'r laimh
'S an again tha neart
Is an again tha 'n corrum
Nar cridhe gu brath
Tha sinn og og
Many's the time we sat down
We sat down and thought to ourselves
What is the point in sitting, growing older
The days of springtime disappearing from us
We put our language in our hearts
We found a song and sung it
Give us a helping hand, sing along with us
And together we can make things happen
You are like the lambs in springtime
Running around, jumping and carefree
But have you ever noticed the older sheep
When one moves they all follow
And when the years start departing from you
The difficult days, the darker days
Keep your candle aloft and lit
Walk this world with a young heart
Young, we are young, young in our hearts
Life ahead of us, a candle in our hands
We have the enthusiasm, we have the
opportunity
In your attitude forever, stay young, stay young

3.13.3. 'Ic lain 'Ic Sheumais

A Mhic Iain 'Ic Sheumais
Tha do sgeul air m'aire
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Latha Blar a' Cheithe
Bha feum air mo leanamh
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri bho ho fal eile
Latha Blar a' Cheithe
Bha feum air mo leanamh
Lathe Blar na Feitheadh
Bha do leine na ballan
Lathe Blar na Feitheadh
Bha do leine na ballan
Bha fuil do chuim chubhraidh
A drudhadh ro'n anart
Bha fuil do chuim chubhraidh
A drudhadh ro'n anart
Bha fuil do chuirp uasail
Air uachdair gach fearainn
Bha fuil do chuirp uasail
Air uachdair gach fearainn
Cuma nach ghabh thu am bristeadh
Latha ligeadh na fala
Bh'on latha thug thu an cuan ort
Bha gruaim air na beannaidh
Bha snigh air na speuran
'S bha na reultan galach
Nam biodh agam curaidh
Gun cuirinn air chuan i
Fiach a faighinn naidheachd
No brath an duin uasail
Repeat

3.13.4. Mairi  
Dorch an nochd tha'n t-Eilean
Dathan air am fuadach far nam beann
Tha faileas a'tuiteam bhon an Stor
Mar t-fhalt dorch a suabadh do cheann
Horo Mhairi o
Horo Mhairi o
Horo Mhairi o
'S mi 'gad ionndrain ho ro
De math an tobar gun an t-uisge
De math an corp gun cridh'
Nam biodh neart an Stoir 'nam lamhan
Bhiodh sinn le'r cheile's an Eilean a rithis
Horo Mhairi o
Horo Mhairi o
Horo Mhairi o
'S mi 'gad ionndrain ho ro
'S doch nach fhaigh sinn neamh no beatha
eile
Nuair a dhuineas suilean aig deireadh lath
Ach fhuair mi mo neamh an seo's an aite
Far an d'thug thu dhimh do lamh's do
cridhe slan
Horo Mhairi o
Horo Mhairi o
Horo Mhairi o
'S mi 'gad ionndrain ho ro
There's a darkness on the Island of Skye tonight
The colours are clearing away from the hills
A shadow is falling down from the Storr
Like your dark hair sweeping across your face
What use is the well without water
What use is the body without the heart
If I had the power of this landscape in my hands
We'd be together again on the island
Maybe we will never find a heaven or any other
existence
When we finally close our eyes at the end of our
days
But I have found my heaven here in this place
Where you gave me your promise and your full
heart
Horo Mairi o
Horo Mairi o
Horo Mairi o
I miss you

3.13.5. Fichead Bliadhna Twenty Years
Ruith's a mhonadh
Ruith nam beann
'S mar sin dhan sgoil aig deireadh
samhraidh
'Nar clann
Aig coig bliadhna dh'aois
'S gun facal beurla 'nar ceann
Seo do leabhar
Sea do pheann
"Dean do leasan," thuirt iad riumsa
" 'S gunn eirich sibh suas anns an t-saoghal
'S gheibh sibh an adhart ann
Fichead bliadhna'airson firinn
B'fheudar dhomh feitheamh
'S b'fheudar dhomh lorg
Fichead bliadhn' de bhreugan
Thug iad eachdraidh air falbh bhuainn
Dh'ionnsaich sinn a leithid ann
Canan's bardachd, bardachd Bheurla
Ceol na Gearmailt
Eachdraidh na Spainnt
'S b'e sin an eachdraidh mheallt
Bhon sgoil do'n oilthigh chaidh sinn ann
A' leantail foghlum, tuilleadh foghlum
Mar amadan air deiradh streang
Seorsa de dh'fhoghlum 'nam cheann
Fichead bliadhna'airson firinn
B'fheudar dhomh feitheamh
'S b'fheudar dhomh lorg
Fichead bliadhn' de bhreugan
Thug iad eachdraidh air falbh bhuainn
Ach dh'eirich mi suas anns an t-saoghal
Fhuair mi deise, 's fhuair mi leine
Fhuair mi aite ann an suilean dhaoin
Fada bhon mhonadh mi'n drasd
Carson a chum iad eadchraidh bhuainn
Innsidh mi dhut, tha iad gealltach
Mas eirich clann nan Gaidheal suas
Le ceistean sireach is cruaidh
Fichead bliadhna'airson firinn
B'fheudar dhomh feitheamh
'S b'fheudar dhomh lorg
Fichead bliadhn' de bhreugan
Thug iad eachdraidh air falbh bhuainn
Nuair a thoisich mi air lorg
Cha do chreid mi mo shuilean
Obair olc
Freedom of the moor
Freedom of the hill
And then to school at the end of summer
Children,
Five years of age,
Without many words of English
"Here is your book
Here is your pen
Study hard that's what they told me
"And you will rise up in the world
You will achieve"
Twenty years for the truth
I had to wait
I had to search
Twenty years of deceit
They denied me knowledge of myself
I learned many things
The English language, the poetry of England
The music of Germany
The history of Spain
And even that was a misleading history
Then on to further education
Following education, more education
Like puppets on the end of a string
Our heads filled with a sort of learning
Twenty years for the truth
I had to wait
I had to search
Twenty years of deceit
They denied me knowledge of myself
And I did rise in the world
I found my suit, I found my shirt
I found a place in the eyes of men
Well away from the freedom of the moor
But why did they keep our history from us?
I'll tell you they are frightened
In case the children of Gaeldom awaken
With searching and penetrating questions
Twenty years for the truth
I had to wait
I had to search
Twenty years of deceit
They denied me knowledge of myself

3.13.6. Tir An Airm Land Of The Army
An deid thu leam a ribhinn og
Gu tir mo gràidh sitheil sona
'S chi thu saighdearan a' ruith
Am measg nan lusan bèagh 'sa mhonadh
Will you go with me, young lass
To the peaceful, happy land I love
And you'll see soldiers on manoeuvres
Running through the beautiful, wild
moorland greenery
A' Coimhead a mach air maduinn chiuin
Air ball mor cruinn os cionn na beinne
'S bhon is ciuin na tonnan gorm
Tha ceol ru aig ceol na mara
'S an deid thu leam gu tir mo ghraidh
Seall na h-eoin Dhorchas Dhona
Treabhadh speuran as ar cionn
Deanamh air Steornabhagh le cabhaig
Nis leugh t-eachdraich, fosgail suil
Anns gach linn mu dhoigh an Airnm
Stampadh air na croitean seagail
'S beathannan og aig gillean Uibhist
Cha deid mise gu an righ
Cha deid mise an corr a shabaid
O lunnain mheallt, a Bhreatuinn fhoilleil
Cha seas mi ach 'son sith nan eilean
Ho ro horain O
Failte gu tir an airm
Ho ro horain O
Looking out on a peaceful morning
On the great round ball above the mountain
And though the waves are calm
There's a new music in the music of the sea
And will you go with me to the land I love
To see the dark evil birds
Ploughing the skies above us
Making for Stornoway at high speed
Now read your history, open your eyes
To every generation and to the ways of the
military
Stamping on the rye in the crofts
And the young lives of the Uist boys
But I cannot go "for the King"
I cannot fight anymore
The deceit of London, the treachery of Britain
I'll only support peace in the islands
Ho ro horain O
Welcome to the Land of the Army
Ho ro horain O

3.13.7. Abhainn An t-Sluiagh The Crowded River
Chan eil an t-adhar os cionn Lunnainn
A-nochd soileir no dorch
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Gun sgial air coinneal mor latha
No reultan na h-oidhche
Fada bho abhainn an t-sluaigh
An sea s'am baile gun chadal
Gun fhois is gun saorsa
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Casan a' gluasad
An abhainn an tuil
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Na cuibhlichean, 's cabhaig
A’ tionndaidh gun sgur
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Cus ag adhradh beairtas
Air altair an tshaoghail
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Cach gun dochas gun dachaidh
Air sraidean gun ghaol
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Leis gach dath s'gach creideamh
Gach cainnt as gach cearn
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Gach ceist is gach freagairt
sios an abhainn gu cuan
Fada bho abhainn an t-sluaigh ( x6 )
The skies above London
Are neither clear nor dark
The need to be far from the crowded river
Neither the great candle of daylight
Nor the stars of the night can be seen
The need to be far from the crowded river
In this city that never sleeps
there is stillness, no quiet
The need to be far from the crowded river
Footsteps keep moving
The river in full flood
The need to be far from the crowded river
The relentless wheels
Keep turning without pause
The need to be far from the crowded river
Many worshipping wealth
At the world's altar
The need to be far from the crowded river
Others without hope or home
On streets that hold no love
The need to be far from the crowded river
Races creeds and tongues
From all corners of the globe
The need to be far from the crowded river
All questions and answer
Rushing down the river to the ocean
The need to be far from the crowded river ( x6)

3.13.8. Chi Mi'n Tir I See The Land
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach
'M barr a'chruinn 's Leac a' Li nam shealladh
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach
A tir nan Suaineach a rinn sinn gluasad
'S i leinn an uair tighinn tuath air Scalpaigh
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach
Nam faighinn ordugh gur mi bhiodh deonach
A gheola "loradh" 's a seoladh dhachaidh
Chi mi'n tir san robh mi nam bhalach
Chi mi'n iasgair aig ceann nan lion
Is gu'm b'e mo mhiann bhith 'sa chiar 'gan tarruing
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach
Chi me Manais is Ceann an t-Saile
Caolas Bhearnaraidh is traighean Phabaidh
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach
An sin thuirt Eoghainn 'se tighinn 'nam chomhdhail
Nach seall thu'n Godaigh aig Sron na Hearradh
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach
Nuair thig an Dubhlachd gun fag min "Suna"
Is e mo dhuil dhol le sunnd dom dhachaidh
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach
'M barr a'chruinn 's Leac a' Li nam shealladh
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach
1st verse repeated.
I see the land where I was a boy
Over the mast, Lackalee is in sight.
I see the land where I was a boy.
We came from Sweden
And made good time reaching north of Scalpay,
I see the land where I was a boy.
If I were ordered, I would willingly
Lower the boat and sail home
I see the land where I was a boy.
I see the fisherman at the net
And I'd love to be there in the gloaming, fishing.
I see the land where I was a boy.
I see Manais and Kintail
Kyle of Berneray and the shores of Pabbay
I see the land where I was a boy.
Then said Hugh as he came to meet me
"Won't you look at the 'Goddy' at the ToeHead
I see the land where I was a boy.
When December comes I'll leave "The Suna”
And I hope,with joy, to go home
I see the land where I was a boy.

3.13.9. Cnoc Na Feille The Hill at the Market Stance
Gun dragh gun d'chuir e an t-eagal oirnn
Solus Cnoc na Feille
Hoginn oro horo illean horo eile
Bha feadhainn ann a chunnaic e
'S cach ag inns' nam briagan
Hoginn oro horo illean horo eile
Ach muinntir an da shealladh
Chitheadh iadsan co-dhiubh e
Hoginn oro horo illean horo eile
Tha lach is giadh is curracag
'Nan caraidean air a'mhachaire
Hoginn oro horo illean horo eile
Tha feannag air a crochadh suas
Ceangailt le ropa
Hoginn oro horo illean horo eile
Tha coineanach 'sa ghainmheach
Ne sheasamh, abair urchaire
Hoginn oro horo illean horo eile
Hoginn o, hoginn o, horo horo illean
Hoginn o, horo illean, hoginn o hoginn o
It is without doubt that it frightened us
The light on the hill at the market stance
There were those who could see it
Others liked to believe they could
Those with the second sight
They had no difficulty
The duck, the goose and the lapwing
Are together sharing the machairlands
A dead crow hangs on the fence
Tied by a length of rope
A rabbit is sitting in the sand dunes
Presenting himself a perfect target.

3.13.10. Air A'Chuan On The Open Seas
Tha am ball air fhuasgladh
Is tha sinn a' gluasad
Air a' chuan, air a' chuan
Tha sinn a' seoladh
Tro thonnan uaine
Air a' chuan, air a' chuan
Aur cursa deonach
Tha sinn a' seoladh
Air a' chuan, air a' chuan
Fad bho thir
Is an talamh aghmhor
Air a' chuan, air a' chuan
Is mi a' sealltainn man cuairt
Is mi cho fada bhuat
Cail ach muir, tonnan is cuan
O mo run
Tha a' ghaoth a' seideadh
Nan tonnan fiadhaich
Air a' chuan, air a' chuan
Tro thonnan fiadhaich
Is droch shide
Air a' chuan, air a' chuan
Cho domhain an cuan
Cho luachmhor an uair
Nach mair fada buan
O mo run
Sinn a' treabhadh
Tron an oidhche
Air a' chuan, air a' chuan
Siubhal sabhailteachd
Is madainn shunndach
Air a' chuan, air a' chuan
Thig crioch air an t-saoghal
Is thig crioch air daoin
Ach mairidh ceol is mairidh gaol
O mo run
The ropes have been undone
And we are set adrift
On the open seas
We are sailing on
Through the green waves
On the open seas
On a willing course
We keep sailing
On the open seas
Ever far from land
And the glorious soil
And as I look around me
All I feel is my distance from you
Separated by the relentless ocean
My love
The wind is rushing
Through the wild waves
Through the raging seas
And the brooding weather
On the open seas
The ocean is unfathomanle
And the time that lever lasts
Is too previous
My love
And so we journey on
Through the night
On the open seas
Searching for safe waters
And the peaceful morning
The world will come to an end
An end must come for mankind
But music and love
They'll last forever
My love

3.13.11. An Ataireachd Ard The High Surge
An ataireachd Bhuan
Cluinn Fuaim na h-ataireachd ard
The torunn a' chuain
Mar chualas lean s' e nam phaisd
Gun mhuthadh gun truas
A sluaireadh gainneamh na tragh'd
An ataireachd bhuan
Cluinn fuaim na h-ataireachd ard
'S na coillten a siar Chan iarrain fhuireach
gu brath
Bha m'inntinn 's mo mhainn
A riamh air lagan a bhaigh
Ach iadsan bha fial
An gniomh an caidreamh 's an agh
Air sgapadh gun doin
Mar thriallas ealtain roimh namh
Ach suibhlaidh mi uat
Cha ghluais mi tilleadh 'nad dhail
Tha m'aios is mo shnuadh
Toirt luaidh air giorrad mo la
An am dhomh bhi suaint
Am fuachd 's an cadal a bhais
Mo leabaidh dean suas
Ri fuaim na h-ataireachd ard
The ceaseless surge
Listen to the surge of the sea
The thunder of the ocean
As I heard it when I was a child
Without change
Without pity
Breaking on the sand of the beach
The ceaseless surge
Listen to the high surge of the seas
In the woods of the west
I would not want to remain forever
My mind and my desire were always
On the little hollow by the bay
But those folk
Who were generous in affection
In their happiness
And in their acts
Have been scattered defenceless
As a flock of birds flees
In front of their enemy
I shall move away
I shall no longer stay beside you
My age
And my looks
Speak of the shortness of my days
But when I am wrapped
in the cold sleep fo death
Make up my bed
By the sound
Of the high surge of the seas

3.13.12. Foghar Nan Eilein 78 Island Autumn
Tha na duilleagan a' dannsa
Bho na craobhan anns a' ghaoith
Foghar donn ar bliadhn' air tionndadh
Nis tha luchd an t-samhraidh ma sgaoil
Sona dh'fhag thu mi le m'eilean
4s leam na lochan is na baigh
Mo cridh' aig tamh air beanntab geamhraidh
Nis tha luchd an t-samhraidh ma sgaoil
Foghar nan eilean
Foghar mu thuath
Gheibh sinn beatha mar a chleachd sinn
Mas tainig an t-sluagh
Bidh am fraoch air nam beanntan
'S a choille ruadh fon ghrian
'S iad a sealltain dathan dhomsa
Gus an till iad a rithis
Tha an latha seachad buintean duinnte
Gheibh an caisteal fois na h-oidhch'
Gheibh an t-airgead cadal socair
Nis tha luchd an t-samhraidh ma sgaoil
Mar a dh'atharraich iad ar beoshlaint
Mhill iad dualchas cainnt 's ru doigh
Ach fhoghair, crathaidh mi do lamh
Nis tha luchd an t-samhraidh ma sgaoil
Foghar nan eilean
Foghar mu thuath
Gheibh sinn beatha mar a chleachd sinn
Mas tainig an t-sluagh
Bidh am fraoch air nam beanntan
'S a choille ruadh fon ghrian
'S iad a sealltain dathan dhomsa
Gus an till iad a rithis
The leaves are dancing
From the trees in the wind
The browns of autumn are turning our year around
Now that the summer visitors have gone
Content is the way you left me to my island
The lochs and the bays are all mine
My heart rests easy on the winter hills
Now that the summer visitors have gone
The day is over, the shops have closed
The castle will get a night's peace
Money will get some respite
Now that the summer visitors have gone
They changed our means of livelihood
They altered our language and way of life
But autumn, I can only welcome you
Now that the summer visitors are gone
Island autumn
Northern autumn
We can live a little like we used to
Before the crowds came
The heather on the hills
And the sunlit forests
Will reveal their colours for us
Until they return again

3.13.13. Ribhinn O O Girl
Tha bùrn fallain anns an tobar
`S gabhaidh sinn ar h-uile slainte ann
Tha bùrn fallain anns an tobar
`S gabhaidh sinn ar h-uile slainte ann
Tugainn leam a ribhinn òg
Tugainn leam a nighean, tugainn leam
Tugainn gu na beanntan àrd
Abair sealladh dathan earnaich ann
Tugainn gu na beanntan àrd
Abair sealladh dathan earnaich ann
Tugainn leam a ribhinn òg
Tugainn leam a nighean, tugainn leam
Thèid sinn ` null air an aiseig
Tarsinn air a chuan thèid sinn ann
Thèid sinn ` null air an aiseig
Tarsinn air a chuan thèid sinn ann
Tugainn leam a ribhinn òg
Tugainn leam a nighean, tugainn leam
A ribhinn o, a ribhinn o, a ribhinn o, a ho ro
A ribhinn o, a ribhinn o, a ribhinn o, a ho ro
A ribhinn o, a ho hi o, ho ro
A ribhinn o, a ribhinn o, a ribhinn o, a ho ro
There's refreshing water in the well
And we will take our fill there
There's refreshing water in the well
And we will take our fill there
Come with me my young love
Come with me girl, come with me
Come with me to the high hills
What a sight, the colours of autumn
Come with me to the high hills
What a sight, the colours of autumn
Come with me my young love
Come with me girl, come with me
We will cross over on the ferry
Across the seas we will go
We will cross over on the ferry
Across the seas we will go
Come with me my young love
Come with me girl, come with me
Girl o, girl o , girl o, a ho ro
Girl o, girl o , girl o, a ho ro
Girl o, a ho o hi, ho ro
Girl o, girl o , girl o, a ho ro

3.13.14. Fog Aon Oidhche Earraich A Kiss One Spring Evening
An saoghal, sia uairean
Obair la ri cul
Teaghlach gabhal dhan a'mheas
Pailteas, slainte, is gaol
An Ruis a tuiteam sios mu'm chluasan
An Ear Mheadhain am brot cho dorch
Is thusa, uilc is a mhuirt is a shabaid
Na mo bheatha a h-uile oidhche
O luaidh be siod an gradh
A dh'fhag mi ceangailte ruit an drasda
Co shaoileadh an rud a dh'fhas
Bho phog aon oidhche earraich
An greim cho teann's araid
Mar ord na mo dhorn
A 'ghealach bha cho soilleir
'S a gheall a leithid dhuinn
Bha sinn mar longan seolaidh
Air cuan buidhe og a 'chridhe
Mu coinneamh clann an t-saoghil's theaghlaich
Gun ghuth no gaire, Dia, no biadh
O luaidh be siod an gradh
A dh'fhag mi ceangailte ruit an drasda
Co shaoileadh an rud a dh'fhas
Bho phog aon oidhche earraich
Co as an dainig na reultan, thuirt mi
Co as an dainig grian
Tha sinn cho leointe fo na ghealach seo
Anam craidhte seachad air ifrinn fheinn
Ach tha thusa brosnalchadh nam
bliadhnaichean
Le saidhbreas seachad air mo dhith
Cho gheal ri sneachd gach uile gheamhradh
An t-oran gaoil m'fhaosaid chiontach fheinn
O luaidh be siod an gradh
A dh'fhag mi ceangailte ruit an drasda
Co shaoileadh an rud a dh'fhas
Bho phog aon oidhche earraich
O luaidh be siod an gradh
A dh'fhag mi ceangailte ruit an drasda
Co shaoileadh an rud a dh'fhas
Bho phog aon oidhche earraich
The six o’clock world
The days work over
Family, taking of the fruits
Of plenty, good health, and love
Russia is falling down around my ears
The middle east in a broth of darkness
And you, evil, murder, and fighting
In my life every night
Oh Love
What power there was in that embrace
That has left me in union with you today
Who could ever have foreseen all that has grown
From a kiss, one spring evening
The grasp that was so firm and special
Like a hammer in my fist
The moon that was so bright
And promised so much
We were like sailing ships
On the young, yellow ocean of the heart
Confronted by children, and the world family
without voice, laughter, a God, or food
Oh Love
What power there was in that embrace
That has left me in union with you today
Who could ever have foreseen all that has grown
From a kiss, one spring evening
So where do the stars come from, I said
From where did the sun appear
We are so wounded below this moon
Souls tortured beyond hell itself
Still you keep bringing inspiration to my years
With blessings beyond my need
Whiter than the snows of each winter
The song of love, my confession of guilt
Oh Love
What power there was in that embrace
That has left me in union with you today
Who could ever have foreseen all that has grown
From a kiss, one spring evening
Oh Love
What power there was in that embrace
That has left me in union with you today
Who could ever have foreseen all that has grown
From a kiss, one spring evening

3.13.15. An Ubhal As Airde The Highest Apple
Comhla rium
A tha thu an drasd
Mo shuilean duinte, mo chuimhne dan
Nam sheasamh a' coimhead
Gach cnoc is gach traigh
Is an siol a dh'fhag thu ann a 'fas
Tha an garradh lan
Le craobhan treun
Le meas a' fas dhuinn ann ri bhuain
Ubhlan abaich
Milis geur
Ach tha aon ubhal nach ruig sinn idir air
Seididh gaoth is dearrsaidh grian
Tro mheas nan craobhan lin gu lin
Ach thig an la is thig an t-am
Airson an ubhal as airde
Air a' chraobh a bhuain
Is co 'nar measg
A mhaireas la
Seachad air am is air oidhche fhein
A liuthad uair
A shreap mi suas
Airson an ubhal as airde chur gu beul
Seididh gaoth is dearrsaidh grian
Tro mheas nan craobhan lin gu lin
Ach thig an la is thig an t-am
Airson an ubhal as airde
Air a' chraobh a bhuain
At present
All you were is with me
My eyes closed, my memory confident
Standing here watching
Each hill and shoreline
With the seed you left
Still growing
The garden is well stocked
With mighty trees
With fruit growing for the whole world
Ripe, sweet
And bitter apples
And the one apple
That is beyond reach
The winds will blow
And the sun will shine
From generation to generation
Through the trees of the garden
But the day and the hour
Will surely come
To take the highest apple
From the knowledge tree
Who amongst us
Can exist a single day
Beyond our own time and our own limits
Countless and futile
Are times I've climbed
To reach and taste
The forbidden fruit
The winds will blow
And the sun will shine
From generation to generation
Through the trees of the garden
But the day and the hour
Will surely come
To take the highest apple
From the knowledge tree

3.13.16. Sraidean Na Roinn-Eorpa Streets Of Europe
Chuir mi mo chul ri Lunnainn
An samhradh air m'aodann
'S mi air sraidean mor na Roinn-Eorpa
'S mi le mo run, le m'anam, mo bhratach
Mo ghrian mo ghealach ur
'S sheas mi's na aiteachan a sheas m'athair
'S ioma cogadh a tha ann airson saorsa
Da fhicead bliadhna's an dileab air fhagail
Briaran do linn's do sheorsa
Baile beag anns a' Ghearmailt
Gruagach cho boidheach
Le suilean lan sonas is bron
Thuirt i "am bheil fhios agaibh fhein, an tsochair
'tha agaibh Tha eallach eachraidh air mo ghuaillan cho trom"
Chrath sinn lamhan, 's dh'fhalbh I a'seinn
An dan tha dcmhainn, 's gach anam de dhaoine
Dh'fhag mi i le blas beag de mo dhuthaich
Dh'fhag i mi leis a chompanas ur
Tha na brataich a'snamh
An cuan de dhathan
Do chanan binn an cluas na Roinn-Eorpa
Tha na sraidean beo le cainnt's togair
Sraidean am Babel ur
'S thusa mo run, tha cothrom mad choinneamh
Tha do chliu air 'dhol tarsainn an cuan
Thusa tha meanbh, bi ladir, bi alainn
Taisbean do chanan, bi buan
I have put London behind me
The summer is on my face
And I am on the big streets of Europe
With my love, my flag
My sun, and my new moon
I stood in the places where my father had stood
Many are the wars of freedom
Forty years and the legacy is still with me
The words of his kind and generation
A small town in Germany
A beautiful young girl
Her eyes full of sorrow and joy
She said "Are you aware of the privilege you enjoy
The burden of history lies heavy on my shoulders"
We shook hands, and she went on her way
singing
The song that is deep in the soul of all people
I left her with a small part of my country
She left me with the fellowship of a new age
The flags are swimming
In a sea of colour
My language melodious in the ear of Europe
The streets are alive with conversation and purpose
Possibilities for a new Babel
And you my love have opportunity before you
Your renown has crossed the ocean
You that are small, be strong, be beautiful
Reveal your great language, be everlasting

3.13.17. Alba Scotland
Air sgiath a' seoladh nan neoil
'S an domhain liath
Mar dhealbh a' tighinn beo tro na sgothan
'S mi a' tilleadh gu tir
Alba nam beanntan ard
Nan acraichean lom
Thairis air na lochan mointich
Nan coilltean 's nan gleann
Alba
Alba
Ach 'se sealladh leointe is gann
Tha an seo aig ceann thall an linn
Talamh alainn nan daoine
Fhathast an lamhan duine no dithis
Cuibhlean stolda mu dheas
Na fasaichean a tuath
An taigh-mor falamh an Dun-Eideann
Gun chumhachd gun ghuth
Alba
Alba
Sibhse chuir achadh ri achadh
Taigh ri taigh
Gus nach bi ait anns an tir
An gabh sibh comhnaidh air leth
Ach 's math dhomh bhith seo an drasd
A cur failt air a' bhlas
'San tir a tha cho ur dhomh an diugh
Is a bha i nuair bha mi 'nam phaisd
Alba
Alba
This flight is sailing through the clouds
And the blue heavens
The homeland appears like a developing photograph
Through the mists as I return to land
I see Scotland of the high mountains
And the empty acres
Flying low across the moorland lochs
The forests and the glens
Scotland
Scotland
But it's a wounding and a hollow sight
Here as we reach the end of the century
The beautiful soil of the people
Still in the hands of the few
I see the wheels of industry at a standstill
And the northern lands wasted
And the empty house in Edinburgh
Without authority or voice
Scotland
Scotland
You that have laid field upon field
House upon house
Till there be nowhere for you to be placed alone
In the midst of all the earth
But it is good for me to be here now
As I welcome the warmth
In this land that's as exciting for me today
As it was the day I was born
Scotland
Scotland

3.13.18. Fuaim A'Bhlair The Noise Of Battle
Fuaim a' bhlair, ceol a'
chogaidh
An guth 's an naire
Air cluasan eachdraidh
Sgith dh'an bhlar, sgith dh'an chogadh
An t'eallach 's an cradh
Air gualainn eachdraidh
Blàr non Gaidheal, an Gaidheal 's an codagh
An fhuil 's am bas
Air braighean eachdraidh
Fuaim a' bhlair, ceol a' chogaidh
An guth 's an naire
Air cluasan eachdraidh
Saidhdear mi sa' Fhraing 's sa Ghearmailt
Saidhdear mi air raointean Chanada
Saidhdear mi san Spàinn san Eadailt
Saidhdear mi 'nam aghaidh fhein an Eirinn
The noise of battle, the music of war
The voice and the disgrace
In the ears of history
Tired of the battle, tired of the war
The burden and the pain
On the shoulders of history
The battle of the Gael, the Gael and the war
The blood and the death
On the braes of history
The noise of battle, the music of war
The voice and the disgrace
In the ears of history
I have soldiered in France and Germany
I have soldiered on the plains of Canada
I have soldiered in Spain and Italy
I have soldiered against my fellow Gael in
Ireland

3.13.19. Cearcal A Chuain The Oceans Circle
Tha sinn uile air cuan
Stiureadh cuairt troimh ar beatha
A' seoladh geola dhorch
Air chall an greim na mara
Tha a'ghaoth air ar cul
Tha a' gheol a' cumail roimhe
'S cha dean uair no an cuan
Tonaisgh dhuinn no rian
A' mhuir tha i ciuin
Tha i fiadhaich tha i farsainn
Tha i alainn tha i diamhair
Tha i gamhlasach is domhain
O ach sin tha sinn dall
'S chaneil againn ach beatha
Tog an seol, tog an ramh
Gus an fhaigh sinn astar ann
Ach tha mi'n duil, tha mi'n duil
Nuair a bhios a' ghrian dol fodha
Chi iad mi a' stiuireadh 'n iar
Null a dh'Uibhist air a' chearcal
Cearcal a' chuain
Gu brath bidh i a' tionndadh
Leam gu machair geal an lar
Far an do thoisich an la
We are all on an ocean
Steering a course through life
Sailing a dark vessel
Lost in the grasp of the ocean
The wind is astern
The boat forging ahead
And time and the sea
Makes no sense to us at all
The sea is calm
It is wild, it is vast
It is beautiful, it is mysterious
It is vengeful and deep
O, but we, are blind
and all we have is life
Raise the sail, lift the oars
Till we get up speed
I intend, I do intend
when the sun is sinking down
To be seen steering a westerly course
On the ocean's cycle to Uist
O the ocean's cycle
Forever I'll be turning
To take me back to the pole machair in the west
Where the day has dawned

3.13.20. An Cuibhle Mor The Big Wheel
Na cuibhlichean a' tionndadh
An rathad deas agus tuath
Na cuibhlichean a gluasad mar tha' saoghal iad a tionndadh mun cuairt
Na cuibhlichean a tionndadh, gach duthaich muir agus tir
Tro ghleanntan tro' bhailtean a
dh'ionnsaigh an aite agaibh fhein'
An cuibhle mor nach stad gu brath
Tionndadh oganaich gu aois
A' nochd tha'n rathad mor n'ar coinneamh
Gu am ann acg an drasda
'S ioma la chaidh seachad
A ghaoth a sedeadth tro an uir
'S ioma la bha 'ghrian ag eirigh oirnn
Seasamh anns an eorna nuair a bha sin og
Aghmhor. Aghmhor. Aruith tro na raointean 's iad a'fas
Abaich. Orach. Coimhead ri na speuran
'S ioma la 'S ioma la. Feitheamh 'son a chuairt
Glaschu. Dun Eideann. Inbhirnis. Sruighlea.
Steornabhagh
Obar Dheadhain. An Gearasdan. Dun
Deagh. Lunnainn. A'Ghearmailt
Eirinn. Ameiriga. An cuibhle mor cuibhle mor
The wheels keep turning
The road stretches north and south
The wheels keep moving
Like the globe they keep turning around
The wheels keep turning
Through each country land and sea
Through the glens and the cities towards the
place that you call your own
This is the big wheel that never stands still
Turning our youth to old age
Tonight the road reaches out before us and the present time is the only time we have
Many are the days that have gone
The wind blowing through the dust of the earth
Many are the days that the sun rose on us
Standing in the barley when we were young
Joyful. Joyful
Running through the fields as they grew Ripe. Golden
Looking towards the open skies waiting for the journey
Glasgow Edinburgh Inverness Stirling
Stornoway Aberdeen
Fort-William Dundee London
Germany Ireland America
The big wheel
The big wheel

3.13.21. Tir A'Mhurain Land Of Maram Grass
Tir a' Mhurain
Tir a' Mhurain
Tir a' Mhurain
Trobhad is coisich rium
Ri taobh a' chuain Is seallaidh mi dhuit
Tir a' Mhurain
Failte gu mo dhan
Siol is meas nam bard
Am foghar bha feitheamh orm
Bho an la a bha mi og
(Chorus)
Failte gu mo thir
Eilean geal an iar
An t-ait a chi gach tuigse is firinn
Glaiste 'na mo chridke
(Chorus)
Failte gu mo chainnt
Is i dh'ionnsaich mi 'nam phaisde
Canan uasal mor nan Gaidheal
Mar bhratach dhomh gach la
(Chorus)
Is ged a dh' fheuch iad ri cur as dhuinn
Chi mo theaghlach cnoc nan linn
Is ged tha ar canan leoint le stri
'S an tir seo bidh i beo
(Chorus)
(Chorus)
Land Of Maram Grass
Land Of Maram Grass
Land Of Maram Grass
Come and walk with me
By the side of the ocean
Let me show you
The land of the maram grassWelcome to my
song
To the seed and the fruit of the bards
To the harvest that's been waiting
Since the days of youth
(Chorus)
Welcome to my landscape
The pure and unspoilt western island
To the place that will always find
It's meaning and truth
Locked away in my heart
(Chorus)
Welcome to my language
The one I learned as a child
The huge dignified language of the Gael
That stands like a banner
For me daily
(Chorus)
Although they tried to destroy us
My children will see
The landscape of generations
Although the language
Has been wounded in its struggle
In this land, she will live on
(Chorus)
(Chorus)

3.13.22. An T-Lasgair The Fisherman
Sheas e shios air an traigh
Aig cliathaich an t-seoghail
Is dh'fhag e chuid teaghliach
Is chuir e an dachaidh air chul
Is thog e lion mor 'na dhorn
Ri taobh nan uisgeachan buana
Is thilg e mach fad iad
Tarsainn a' chuain
Bha na faileasan pailt
Air sraidean baile nan gall
Is iomadh olc a bha feitheamh
Ann fo sholais na h-oidhche
Ach aig brisbeadh-latha
Seoladh a mach anns an liath
Tha fir mhora an eilean
A' leantainn am beatha
Is cuimhne leam an oidhche
Cha robh an t-slighe ach doirbh
Bha thu stri tro na cuantan
Bha thu cho airdh air
Is ged bha an stoirm cho garbh
Tonnan dobhaidh cun truas
Cha do dh'fhairich thu ann
Ach tois agus saorsa
There he stood on the shore
With the world in his eyes
Then he left his home
And his family behind
And he cast his nets out
On the wide open seas
Where the warm winds cover
The face of the dee
The shadows stretch out
Through the streets of the town
And the dark lonely night
Sets it's snares all around
But the boats sail at dawn
Under confident skies
Where the men of the island
Leave to follow their live
I remember the night
When the going got rough
How you fought for that sea
You were so worthy of
Though the storm raged and tore
Like a merciless fire
All you ever felt
Was peace of mind

3.13.23. An Toll Dubh The Dungeon
Taobh cùil an doruis cha bhi grian
Suidh aig bòrd
Cha bhi biadh 's cha bhi fìon
Le èiginn ar n-èirigh às ar suain
Le èiginn ar n-èirigh às ar suain
An Gaidheal 'sa leabaidh
An Gaidheal 'na shuain
Le èiginn ar n-èirigh às ar suain
Thàinig e à Sasainn ann
Thàinig e
Le eachaibh luath is iuchair throm
Le èiginn ar n-èirigh às ar suain
Le èiginn ar n-èirigh às ar suain
An Gaidheal 'sa leabaidh
An Gaidheal 'na shuain
Le èiginn ar n-èirigh às ar suain
Air làr 'san toll-dhubh cha bhi grian
Cha bhi gealach
'S dubh an oidhche chaidleas sinn
Le èiginn ar n-eirigh às ar suain
Le èiginn ar n-eirigh às ar suain
An Gaidheal 'sa leabaidh
An Gaidheal 'na shuain
Le èiginn ar n-eirigh às ar suain
On the other side of the door there will be no sun
Sitting at the table
There will be no food and no wine
On the other side of the door there will be no sun
There will be no food and no wine
He came from the south
He came
On a fast horse and with a heavy key
He came from the south
On a fast horse and with a heavy key
On the dungeon floor there will be no sun
There will be no moon
Dark will be the night as we sleep
On the dungeon floor there will be no sun
Dark will be the night as we sleep
It is with difficulty that we will rise from our slumber
It is with difficulty that we will rise from our slumber
The Gael has gone to bed
The Gael is asleep
It is with difficulty that we will rise from our slumber

3.13.24. Ard High
Madainn Di-haoine 's duthaich fo sgoth
'S mi sgith le cuid smalan, mi-mhisneachd is bron
Seo an deicheamh la dhan a'Ghiblean 'sinn fo ghruaim a rithist
An co-dhunadh a cheannaich na daoine aig pris
Tha spiorad nan daoine nas soilleir na ghealach
Nas doimhne na'n cuan
Geigh sinn ar n-aite 'san t-shaoghal
'S an ginealach ur
Ard: blar nan daoine
Ard: guth is saorsa
Ard: tha sinn gluasad
Gu h-ard theid sinn suas
'S iomadh trioblaidtha romhainn 'nis
Gaidheal agus Gall
'S mi le aon suil air eachdraidh, aon suil mo chlann
Ach cum creideamh nad bheatha, sonas nad chridhe
Chan e seo deireadh rathaid ach toiseach linn
Tha spiorad nan daoine nas soilleir na ghealach
Nas doimhne na'n cuan
Geigh sinn ar n-aite 'san t-shaoghal
'S an ginealach ur
Ard: blar nan daoine
Ard: guth is saorsa
Ard: tha sinn gluasad
Gu h-ard theid sinn suas
(Chorus)
Chan urrain dhomh fuireach an taigh 'tha fo sgoth
Ach le creideamh is dochas gu deireadh mo la
Tha an lasair nad anam aig meadhan do bhith
Nas laidir's nas motha na riaghaltas no righ
(Chorus)
(Chorus)
Friday morning and the country is under a cloud
But I am tired of sorrow, pessimism, and gloom
This is the tenth day of April and we have been let down again
The decision that our people have bought at a price
The spirit of the people is brighter than the moon
Deeper than the ocean
We will find our place in the world
In a new generation
High: The peoples struggle
High: A Voice and self-determination
High: We are moving
We will reach up there
Many troubles now confront us, Highlander and Lowlander
As I keep one eye on history, one eye on my children,
Keep belief in your life, joy in your heart
This is not the end of the road, but the start of a new age
The spirit of the people is brighter than the moon
Deeper than the ocean
We will find our place in the world
In a new generation
High: The peoples struggle
High: A Voice and self-determination
High: We are moving
We will reach up there
(Chorus)
I can not live in the house of despondency
But in faith and in hope till the end of my days
The spark in your soul is the centre of your whole existence
And it is bigger and stronger than any government or King
(Chorus)
(Chorus)

3.13.25. Thairis Air A'Ghleann Beyond The Valley
Choimhead mi ri m' chul
Gun neimh gun truas
Larach mo chasan mu sgaoil
'S iad a triall tron an uir
Gu toiseach s gu deireadh uair
'S gu na laithean soilleir buan
Thairis air a ghleann
O mollaidh sinn
An gaol 's an gras
A thug dhuinn bith
Cho umhail fo ghrein
'S i dealradh sios
Air reultan cein
Thainig thu nuas
Gu fasach truagh
'S thog thu am faileas bhon a ghleann
Buidheachas is naire
An tomhas air gach lamh
Togaidh sinn do chliu an aird
Air slighe Dhia
(Chorus)
(Chorus)
I looked behind me
Without rancour without pity
To where my footprints were scattered
On their journey through the dust
From the beginning to an end of time
And to the bright everlasting days
Beyond the valley
We will praise
The love and the grace
That gave us our existence
So lowly beneath a sun
As it poured out its light
On alien stars
You came down
To a barren wilderness
And you raised the shadow from the valley
Gratitude and shame
The measure in each hand
We will proclaim your name in voice
On Gods way
(Chorus)
(Chorus)

3.13.26. Meadhan Oidhche Air An Acairseid Midnight On The Anchorage
Gealach air an acairseid
Ceatharnach 'na fheileadh
"Te bhan, te bhuidhe bhan"
Mu meadhan oidhche (repeat four times)
Clann-nighean og 's balaich a' bhaile a' cruinneachadh
mu bhuth Dhoilidhe 's mu bhuth Chroinns
A' coiseachd, 's a' suiridhe 's a' caithris na h-oidhche
Gealach air an acairseid
Ceatharnach 'na fheileadh
"Te bhan, te bhuidhe bhan"
Mu meadhan oidhche (repeat two times)
Tionndadh a' chlair air ais na bliadhnaichean abachaidh a' ghraidh.
Am Bagh Cuilcee Aird an Aiseigs Lag an
Domhainn, Ceann a' Bhaigh.
Tionndadh a' chlair air ais, meadhan oidhche, gealach s gealladh.
Sheas an cruthachadh stolda air rathad a' steisean.
Sheas na eathraichean aig tamh
Gealach air an acairseid
Ceatharnach 'na fheileadh
"Te bhan, te bhuidhe bhan"
Mu meadhan oidhche (repeat two times)
Bhidh sinne 's crathadh lamh againn
Is bilean blath toirt phog"
Cridhe baidheil caoimhneil
Cho tairis ris an or
An guth s an t-seist a' glaodhaich
"Far an robh mi'n raoir"
Na bliadhnaichean a' tionndadh
Briathran mor Mhicleoid
Gealach air an acairseid
Ceatharnach 'na fheileadh
"Te bhan, te bhuidhe bhan"
Mu meadhan oidhche (repeat ten times and fade out)
A moon on the anchorage
A champion, a kilt
"A fair haired girl, a golden fair haired girl"
Around midnight (repeat four times)
The young girls and the village boys meeting
around
Doilidhs' shop, and around Croinns' shop
Walking out, courting and night visiting
A moon on the anchorage
A champion, a kilt
"A fair haired girl, a golden fair haired girl"
Around midnight (repeat two times)
Turnining the recording back. The years of
ripening love
The Bagh Cuilce, Aird an Aiseig, Laggandoin,
Bayhead
Turnining the recording back, midnight, a moon
and a promise,
The creation stood still on the curing station road
All of the boats stood at rest
A moon on the anchorage
A champion, a kilt
"A fair haired girl, a golden fair haired girl"
Around midnight (repeat two times)
"In that place there will be clasping of hands
And warm lips to kiss"
The heart of affection and human kindness
Sincere, pure as gold
The voice and the chorus proclaming
"Where was I last night"
The years are turning back
The big words of Macleod
A moon on the anchorage
A champion, a kilt
"A fair haired girl, a golden fair haired girl"
Around midnight (repeat ten times and fade out)

3.13.27. Cum 'Ur N'aire Keep In Mind
Tha na gèoidh ag éirigh bho'n a mhàchair
Tha na h-ùain a ruith 's leum air cùl na hàchadh
'S tha thusa nisd na d' chàll 's bhàile
Ach na fàirich gu brath nad' ònar ann
Tha na soluis oidhch' nisd nad' choinneamh
'S tha a ghèalach 'nisd gach dàth 's gach sèorsa
Ach na coimhead ach le aon sùil oirre
'S mu fag iad mealltach dàll thu
Cum ur cum ur cum ur 'naire
Air an iar 's air an ait' a dh'fhàg sibh
'S cumhnich cuimhnich gu robh agaibh
Dualchas àraid agus luachmhòr ann.
The geese are rising from the machair
The lambs are running and jumping at the back of the fields
And you are now lost in the city
But never feel alone there
The lights are now behind you
Your moon is now many types and colours
But look at them with one eye only
They can deceive you to blindess.
Keep, keep, keep your attention
On the west and on the place that you left behind
Remember, remember that you experienced
A unique culture of great worth

3.13.28. Chi Mi'n Geamhradh I See The Winter
Chi mi'n geamhradh 'as a' ghaoith
Chaneil an sheachd' fada bhuainn
Sgothan dorch' 's na craobhan ruisgt
Tha an oidhche nochd fuar
Shaoilean fhein gur ann an de
Bha teas an t-samhraidh 'gar leaghadh
Fad an fheasgair air an Dun
'S tu laighe leisg ri mo thaobh
'S tu laighe leisg ri mo thaobh
'S iomadh oidch' a rinn sinn suiridhe
'S iomadh oidhch' a rinn sinn gair
'S ionadh oidhch' a bhithinn a'smuaintinn
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
Chan fhan a' ghrian fad na bliadhna
Cha sheas an uair mar a tha i
Dh'fhalbh thusa gu'n a'cheo
'S dh'fhag thu mi le mo geamhradh
'S iomadh oidch' a rinn sinn suiridhe
'S iomadh oidhch' a rinn sinn gair
'S ionadh oidhch' a bhithinn a'smuaintinn
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
I see the winter in the wind
The snow is not far from us
Dark clouds and the trees losing leaf
The night is cold
So often it feels that it was only yesterday
The summer heat melted us
All evening long out on the Dun
And you lying lazy by my side
Many nights we loved
Many nights we laughed
Many times I thought
That you would have stayed forever
But the sun never shines all year
Time will not stay as it once was
You left for the city
Leaving me to my winter
Many nights we loved
Many nights we laughed
Many times I thought
That you would have stayed forever
That you would have stayed forever
That you would have stayed forever
That you would have stayed forever